DJELATNOSTI

1. PROJEKTIRANJE

a) SKICA IZMJERE
b) ANALIZA PROJEKTNOG ZADATKA
c) IZRADA PROGRAMA PROJEKTA
d) IZRADA IDEJNOG RJEŠENJA
e) IZRADA IDEJNOG PROJEKTA
f) IZRADA GLAVNOG PROJEKTA
g) IZRADA IZVEDBENOG PROJEKTA
h) IZRADA PROJEKTA KRAJOBRAZNE ARHITEKTURE, HORTIKULTURA
i) IZRADA TROŠKOVNIKA
j)  IZRADA PROJEKTA INTERIERA

2. IZRADA 3D MODELA, VIZUALIZACIJA I FOTOMONTAŽA

Pružamo uslugu CAD i CAM modeliranja građevine kako bi se ispitali vizualni aspekti rasporeda volumena, pogleda na zgradu, uklopljenosti u okolinu te i predviđenu vegetaciju te izbor završnih materijala (definiranje završnog dojma i ugođaja koje projekt pruža da bi se postigao optimalan učinak ispitivanjem različitih varijanti).

3. ISHOĐENJE GRAĐEVINSKE DOZVOLE

Vođenje postupka i koordinacija s nadležnim javno-pravnim tijelima od ishođenja posebnih uvjeta, potvrda glavnog projekta (suglasnosti), građevinske dozvole do uporabne dozvole.

4. STRUČNI NADZOR I KONZALTING

a) STRUČNI I PROJEKTANTSKI NADZOR - Osiguravamo ciljano praćenje načina izvođenja pojedinih radova te njihovu usklađenost s projektom. Također pojavom nepredviđenih problema na gradilištu na stručan i pravovremen način nastojimo spriječiti pojavu šteta i neželjenih posljedica.

b)  TEHNIČKO SAVJETOVANJE - KONZALTING - Pružamo sve vrste savjetovanja u vezi s izgradnjom građevine kako u pogledu organizacije, primjene važećih zakona i propisa tako i u načinu izvođenja i odabira pojedinih izvođača.

5. ETAŽIRANJE

Etažiranje je tehnički, ali i upravno-pravni postupak kojim se uspostavlja etažno vlasništvo, odnosno vlasništvo nad točno određenim dijelom zgrade, nad Vašim stanom i njemu pripadajućim dijelovima. 

Etažiranjem se potpuno sređuje zemljišno-knjižno stanje stambenog ili poslovnog prostora, odnosno cijele nekretnine - zemljišta ili zgrade.

6. IZRADA SNIMKE POSTOJEĆEG STANJA I LEGALIZACIJA

Prikaz postojećeg stanja građevine i izrada cjelokupne dokumentacije potrebne za legalizaciju građevine u skladu sa  Zakonom o postupanju s nezakonito izgrađenim građevinama.

Nudimo kompletnu uslugu legalizacije objekta, od geodetskog snimka, izrade arhitektonskog snimka izvedenog stanja, dokaza mehaničke otpornosti i stabilnosti pa do uknjižbe objekata u katastar zemljišta i zemljišne knjige.

7. PROJEKT IZVEDENOG STANJA

Projekt izvedenog stanja je izvedbeni projekt građevine sa svim ucrtanim izmjenama i dopunama sukladno stvarno izvedenim radovima. Investitor, odnosno njegov pravni slijednik, dužan ga je čuvati za sve vrijeme dok građevina postoji.

8. PROJEKT UKLANJANJA GRAĐEVINE 

Projekt uklanjanja građevine  kojim se tehnički razrađuju rješenja, odnosno postupak i način uklanjanja građevine. Oslobađanje prostora od jedne konstrukcije tvorene ljudskom rukom također je jedna od zadaća projektnog biroa. Projekt uklanjanja građevine ili njezina dijela prethodi dozvoli za uklanjanje građevine.