1. PROJEKTIRANJE

a) SKICA IZMJERE
Izmjera građevine na terenu i prikaz postojećeg stanja građevine, te stvaranje podloga za projektiranje (npr. rekonstrukcija ili dogradnja postojeće zgrade).

b) ANALIZA PROJEKTNOG ZADATKA
Analiza prostornih planova kao i važećih zakona i propisa, te mogućnosti organizacije zemljišta s ciljem kvantificiranja mogućnosti parcele (npr. način, količina i dimenzije moguće gradnje)

c) IZRADA PROGRAMA PROJEKTA
Detaljna analiza vaših potreba i mogućnosti u smislu vrste i količine sadržaja projekta kako bi se već u početku rješenje optimiziralo realnim potrebama investitora (npr. veličina površina, otvora, visine)

d) IZRADA IDEJNOG RJEŠENJA
Mogućnost ispitivanja više različitih varijanti organizacije prostora kako bi se odabirom jednog rješenja definirali preduvjeti, kao i želje i mogućnosti investitora za izradu glavnog projekta.

Idejno rješenje je skup međusobno usklađenih nacrta i dokumenata kojima se daju osnovna oblikovano-funkcionalna i tehnička rješenja građevine, te smještaj građevine na građevnoj čestici.

Idejno rješenje služi za dobivanje posebnih uvjeta javnopravnih tijela (HEP, Vodovod, Hrvatske vode,…).

e) IZRADA IDEJNOG PROJEKTA
U slučaju zakonske potrebe za ishođenjem lokacijske dozvole  ili interesa investitora potrebno je izraditi idejni projekt u skladu s važećim zakonima i pravilima struke (Idejni projekt je, prema važećem Zakonu o prostornom uređenju, skup međusobno usklađenih nacrta i dokumenata struke, ovisno o vrsti zahvata u prostoru, kojima se daju osnovna oblikovano-funkcionalna i tehnička rješenja zahvata u prostoru, prikazuje smještaj jedne ili više građevina na građevnoj čestici ili unutar obuhvata određenog zahvata u prostoru; određuju osnovna polazišta značajna za postizanje temeljnih zahtjeva kao i drugih zahtjeva za građevinu.)

 f) IZRADA GLAVNOG PROJEKTA
Izrađujemo glavni projekt usklađen s važećim Zakonom o gradnji, važećim pravilnicima i tehničkim propisima. Kao glavni projektant, a u suradnji s projektantima drugih struka, koordiniramo različite aspekte projekta kako bi formirali potrebnu projektnu dokumentaciju za ishođenje pravomoćne građevinske dozvole. 

Glavni projekt je skup međusobno usklađenih projekata:

a. arhitektonskih
b. građevinskih
c, elektrotehničkih
d. strojarskih i
e. geodetskih

Ovim projektima se daje tehničko rješenje građevine u mjerilu 1:100 i dokazuje ispunjavanje temeljnih zahtjeva za građevinu te drugih propisanih i određenih zahtjeva i uvjeta.

g) IZRADA IZVEDBENOG PROJEKTA

Razrađujemo projekt u primjerenom mjerilu 1:50, 1:20 i 1:10 pa sve do razrade detalja za izvedbu na gradilištu. Promišljenim pristupom i prikazom načina rješavanja pojedinih građevinskih elemenata, načina spajanja građevinskih proizvoda, nastoje se izbjeći potencijalni problemi na građevini poput toplinskih mostova, pojave vlage i građevinskih šteta. Izvedbeni projekt za građevinu sadrži odgovarajuće projekte pojedinih struka kojima se razrađuje tehničko rješenje projektirane građevine, radi ispunjenja uvjeta određenih u glavnom projektu. Izvedbeni projekt sadrži sve grafičke prikaze koje je, ovisno o vrsti građevine i njezinom tehničkom rješenju, potrebno imati na gradilištu kako bi se građevina mogla izvesti na način predviđen glavnim projektom. On uključuje:

a) plan oplate,
b) plan armature,
c) radioničke nacrti čelične konstrukcije,
d) izometriju
e) sheme stolarije i bravarije
f) nacrte detalja
g) detalje ugradnje opreme
h) nacrte instalacija.

h) IZRADA PROJEKTA KRAJOBRAZNE ARHITEKTURE, HORTIKULTURA
Nudimo prostorno rješenje vegetacije te u suradnji sa stručnjacima i odabir biljnih vrsta.

i) IZRADA TROŠKOVNIKA
Detaljna razrada i prikaz količine svih radova i materijala. Specificiranje troškova i stvaranje podloge za ishođenje ponuda pojedinih izvođača i dobavljača potrebnih materijala (tender dokumentacija) izrada troškovnika za realizaciju stvarnih kredita.

 j)  IZRADA PROJEKTA INTERIERA
Kreiranje detaljnih rješenja finalnih obloga, detalja te izbor materijala. Moguće je postići visok završni personaliziran dojam da bi se prostor predstavio u određenoj funkciji i ugođaju.

Osnovni cilj svakog projekta je usklađivanje želja investitora sa stvarnim potrebama korisnika i to u zadanim financijskim okvirima. Sve to rezultira ugodnom suradnjom i originalnim prostornim rješenjima koja su rezultat zajedničkog rada investitora, arhitekata i izvođača.